Gebruiksvoorwaarden Zepservice

Inhoud
01. Begrippen
02. Algemeen
03. Abonnement, inschrijven en verlengen
04. Abonnementsgelden en andere tarieven
05. Wijzigingen in gegevens
06. Beëindiging van het abonnement
07. Proefmaand en bibliotheekpas
08. Geen aansprakelijkheid de nieuwe bibliotheek bij gebruik van ZEPservice
09. De nieuwe bibliotheek en privacy
10. Interne klachtenregeling
11. Onvoorziene omstandigheden
12. Wijzigingen van dit reglement

01. Begrippen
ZEPservice
ZEPservice is een dienst van de nieuwe bibliotheek.
LexisNexis
LexisNexis Business Information Solutions BV. Leverancier van de online content die onderdeel uitmaakt van ZEPservice.
De nieuwe bibliotheek
De Stichting Openbare Bibliotheek Almere. Wanneer in dit reglement wordt verwezen naar ‘de nieuwe bibliotheek’, wordt hieronder verstaan alle vestigingen van de Stichting Openbare Bibliotheek Almere, evenals haar medewerkers en de door haar ingeschakelde derden.
Directeur
De directeur/bestuurder van de nieuwe bibliotheek geeft leiding aan de nieuwe bibliotheek en bepaalt het beleid van de nieuwe bibliotheek.
Abonnee
Degene die zich bij de nieuwe bibliotheek heeft ingeschreven om gebruik te maken van ZEPservice.
Wettige vertegenwoordiger
Eenieder die conform de wet of gerechtelijk oordeel aangemerkt kan worden als wettig vertegenwoordiger van een natuurlijk persoon.
Geldig legitimatiebewijs
Geldig paspoort, Europese of Nederlandse identiteitskaart, verblijfsdocumenten van de vreemdelingendienst, Nederlands rijbewijs, Pas 65, brommercertificaat.

02. Algemeen
1. Abonnees dienen op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement.
2. Abonnees dienen op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de inhoud van de gebruikersvoorwaarden gesteld door LexisNexis.
3. ZEPservice is een dienst van de nieuwe bibliotheek, gevestigd in Almere.

03. Abonnement, inschrijven en verlengen
1. Personen die werkzaam zijn als ZZPer of een MKB hebben met maximaal 5 personen in dienst, kunnen een abonnementsovereenkomst aangaan met de nieuwe bibliotheek en daarmee als abonnee van ZEPservice worden ingeschreven. Tenzij hem of haar het gebruik van de diensten van de nieuwe bibliotheek op dat moment is ontzegd. Alleen personen die in Flevoland wonen of gevestigd zijn kunnen gebruik maken van ZEPservice.
2. De abonnementsgelden dienen na de proefmaand, betaald te worden voor een abonnementsperiode van 12 maanden. Facturering geschiedt per 6 of 12 maanden.
3. Inschrijven van personen geschiedt door invullen en ondertekenen van een formulier gebruikersadministratie ZEPservice. Dit kan zowel fysiek als digitaal zijn.
4. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan, met inachtneming van de voorwaarden onder ‘beëindiging van het abonnement’, voor een periode van 12 maanden. Na de periode van 12 maanden wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld/overeengekomen en behoudens beëindiging  van het abonnement conform artikel ‘Beëindiging van het abonnement’.
5. Iedere abonnee krijgt op de datum dat zijn abonnement verlengd wordt een factuur toegezonden voor het abonnementsgeld. Wanneer er is gekozen voor een automatische incasso, dienen abonnees zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement.
6. De nieuwe bibliotheek bepaalt wanneer – na het ingaan van de abonnementsovereenkomst – het recht om ZEPservice te gebruiken in gaat. Hierbij streeft de nieuwe bibliotheek ernaar binnen 5 werkdagen ZEPservice voor de aanvrager gereed te hebben voor gebruik.
7. Van de abonnee worden de volgende gegevens geregistreerd: voor- en achternaam, geboortedatum, sekse, adres en postcode, telefoonnummer(s), e-mailadres, KVK-nummer, bedrijfsnaam en het IBAN-nummer.
8. De gegevens van de abonnee worden door de nieuwe bibliotheek in haar gebruikersadministratie opgenomen en vormen samen met de datum van inschrijving het bewijs van inschrijving als Abonnee.
9. Gegevens van de gebruikeradministratie en gebruikersprofielen worden uitsluitend gebruikt door de nieuwe bibliotheek. Verder kunnen deze gegevens (geanonimiseerd) worden gebruikt voor onderzoeksmatige analyses ter verbetering van de dienstverlening van ZEPservice en de nieuwe bibliotheek.

04. Abonnementsgelden en andere tarieven
1. De nieuwe bibliotheek stelt de abonnementsgelden vast evenals de overige tarieven voor ZEPservice en publiceert deze.
2. Wijzigingen van tarieven worden per de eerste dag van een maand ingevoerd. Een voornemen tot wijziging van de abonnementsgelden wordt ten minste één maand voor de datum van de wijziging kenbaar gemaakt op de website van ZEPservice (www.zepservice.nl).

05. Wijzigingen in gegevens
1. De abonnee is ervoor verantwoordelijk dat de nieuwe bibliotheek altijd over diens juiste gegevens beschikt. Wijzigingen dienen derhalve direct te worden doorgegeven aan een medewerker van ZEPservice.
2. Een wijziging in de gegevens dient door de abonnee schriftelijk aan een medewerker van ZEPservice te worden gemeld met vermelding van de nieuwe en oude gegevens, evenals het lenersnummer.
3. Alle eventuele gevolgen van het niet tijdig en/of het niet conform dit reglement melden van een wijziging in de gegevens aan de nieuwe bibliotheek zijn geheel voor rekening en risico van de abonnee.

06. Beëindiging van het abonnement
1. Het abonnement eindigt:
a. Bij overlijden van de abonnee;
b. Bij opzegging door de abonnee. Opzeggen in de proefmaand kan op ieder gewenst moment en zonder kosten. Bij opzegging van het abonnement in het eerste abonnementsjaar wordt geen restitutie van abonnementsgeld verleend. Na het verstrijken van het eerste abonnementsjaar kan het abonnement op ieder moment worden opgezegd, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand, te rekenen vanaf de 1e maand volgend op de datum van opzegging.
Opzeggen kan schriftelijk (fysiek of digitaal).
De opzegging kan alleen geëffectueerd worden als alle betalingsverplichtingen van de abonnee jegens de nieuwe bibliotheek zijn voldaan;
c. Door uitschrijving door de nieuwe bibliotheek als de abonnee van ZEPservice zijn (betalings) verplichtingen genoemd in dit reglement gedurende meer dan twee maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog volledige betaling van de verschuldigde kosten heeft plaatsgevonden.
2. Bij opzegging na het eerste abonnementsjaar wordt abonnementsgeld terugbetaald. Dit is het bedrag van het jaarabonnement onder aftrek van de reeds verstreken maanden  tussen aanvang abonnementsjaar en verstreken opzegtermijn.
Overige in rekening gebrachte kosten worden niet  gerestitueerd.

07. Proefmaand en bibliotheekpas
1. Personen zoals omschreven onder ‘Abonnement, inschrijven en verlengen’ kunnen ZEPservice voor één maand gratis uitproberen.
2. Tijdens de proefmaand kunnen abonnees ten alle tijden kosteloos opzeggen.
3. Na de proefmaand zal het abonnement van ZEPservice automatisch omgezet worden naar een jaarabonnement, tenzij de abonnee hiertegen bezwaar heeft gemaakt door de dienst op te zeggen.
4. Met het ingaan van het jaarabonnement ontvangen abonnees een welkomstgeschenk. Dit bestaat uit een gratis lidmaatschap van de nieuwe bibliotheek in Almere. Dit lidmaatschap gaat in op dezelfde datum als het jaarabonnement op ZEPservice.

08. Geen aansprakelijkheid de nieuwe bibliotheek bij gebruik van ZEPservice
De nieuwe bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur of enig ander goed van de abonnee of derden als gevolg van het gebruik van de door de nieuwe bibliotheek geboden dienst ZEPservice. Dit betekent onder meer dat als apparatuur of enig ander goed van de abonnee of derden beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het gebruik van de diensten van de nieuwe bibliotheek, de nieuwe bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden (gevolg)schade. De abonnee van ZEPservice vrijwaart de nieuwe bibliotheek expliciet tegen aanspraken van derden hieromtrent.

09. De nieuwe bibliotheek en privacy
1. De nieuwe bibliotheek zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar abonnees, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. De nieuwe bibliotheek legt persoons- en bedrijfsgegevens vast ten behoeve van de gebruikersadministratie, de levering van diensten en de communicatie met abonnees over activiteiten, producten en diensten van de nieuwe bibliotheek, waaronder ZEPservice.
3. Abonnees hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen, af te laten schermen of te verwijderen. Persoons- en bedrijfsgegevens die van belang zijn voor de administratie van de nieuwe bibliotheek worden gewijzigd met in achtneming van de voorwaarden in dit reglement.
4. Politie en justitie kunnen op grond van wettelijke bevoegdheden identificerende en/of gebruiksgegevens vorderen in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
5. De nieuwe bibliotheek houdt een bestand bij met profielgegevens van abonnees aan de hand van de diensten die zij afnemen en de zoekvragen die zij doen. Het doel van deze registratie is om producten en diensten van de nieuwe bibliotheek te verbeteren en uit te breiden. Hierdoor kan de nieuwe bibliotheek individuele abonnees van ZEPservice met specifieke voorkeuren zo goed mogelijk van dienst zijn en informeren over hun interesses.
6. Als de abonnee niet in het bestand met profielgegevens wenst te worden opgenomen kan hij/zij dit aangeven bij de nieuwe bibliotheek.
7. Gegevens van abonnees waarvan het abonnement conform dit reglement is beëindigd worden niet langer bewaard dan de wettelijk toegestane termijn.

10. Interne klachtenregeling
1. De abonnee heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de nieuwe bibliotheek.
2. Klachten die worden ingediend bij de nieuwe bibliotheek over ZEPservice, worden binnen een termijn van vier weken telefonisch, schriftelijk of per e-mail behandeld.

11. Onvoorziene omstandigheden
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de nieuwe bibliotheek.
2. De directeur van de nieuwe bibliotheek is bevoegd tot het nemen van maatregelen, die geen uitstel gedogen en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De op grond van het bovenstaande genomen maatregelen worden zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de abonnees.

12. Wijzigingen van dit reglement
1. Alleen de nieuwste versie van (delen van ) dit reglement is van toepassing; de nieuwe bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van ) versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.
2. Ingrijpende wijzigingen van het reglement worden ten minste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging aangekondigd via de website van ZEPservice.
Onder ingrijpende wijzigingen wordt verstaan; wijzigingen die veranderingen betreffen van abonnementsgelden en andere tarieven en alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de nieuwe bibliotheek worden aangemerkt. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.
3. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en kenbaar gemaakt op de website van ZEPservice. Deze wijzigingen gelden per direct.