Gebruiksvoorwaarden LexisNexis

Algemene voorwaarden  LexisNexis
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten (de “Online Diensten”) en de beschikbare Materialen (de “Materialen”) van LexisNexis Business Information Solutions BV (“LN”):

Inhoud
01. Licentie, gebruiksbeperkingen
02. Toegang tot diensten
03. Beperkte garantie
04. Aansprakelijkheidsbeperking
05. Slotbepalingen

1. Licentie, gebruiksbeperkingen
1.1 Aan u wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht verleend tot toegang en gebruik van de Online Diensten en Materialen, zoals van tijd tot tijd beschikbaar gesteld.
Deze licentie  omvat:
(a) Het recht om Materialen opgehaald uit de Online Diensten elektronisch te tonen aan niet meer dan één persoon tegelijkertijd, onder voorbehoud van de Aanvullende Voorwaarden voor Specifieke Materialen;
(b) Het recht om een uitdraai te maken van de Materialen via de printcommando’s van de Online Diensten en om een enkele uitdraai te maken van Materialen gedownload via downloadcommando’s van de Online Diensten of uw webbrowser
(gezamenlijk “Toegestane Afdrukken”);
(c) Het recht om één kopie of niet-substantiële delen van deze Materialen uit een afzonderlijk bestand op te halen via downloadcommando’s van de Online Diensten of uw webbrowser en in machinaal leesbare vorm op te slaan voor maximaal 90 dagen, in eerste instantie voor exclusief gebruik door één persoon, voor zover het opslaan van deze Materialen niet verder beperkt of verboden wordt door de Aanvullende Voorwaarden voor Specifieke Materialen.
1.2 Voor zover toegestaan door het toepasselijke auteursrecht en niet verder beperkt of verboden door de Aanvullende Voorwaarden voor Specifieke Materialen heeft u het recht kopieën van Toegestane Afdrukken te maken en Toegestane Afdrukken en kopieën daarvan te verspreiden.
1.3 Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in artikel 1.1 en 1.2 is het verboden om Materialen opgehaald uit de Online Diensten te downloaden, op te slaan, te reproduceren, over te dragen, te tonen, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken. Het is niet toegestaan om Materialen te printen of te downloaden zonder de print- of downloadcommando’s van de Online Diensten of uw webbrowser te gebruiken.
1.4 Alle rechten, eigendomsrechten en belangen (waaronder alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op en in de Online Diensten en Materialen (zowel afgedrukt als in machinaal leesbare vorm) berusten bij LN of haar leveranciers van materialen. U verkrijgt geen eigendom in de Online Diensten, Materialen of kopieën daarvan.
1.5 Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald hierin is het verboden om de Online Diensten of Materialen opgehaald uit de Online Diensten op enige wijze te gebruiken die inbreuk maakt op de auteursrechten of eigendomsrechten die daarop berusten.
1.6 Het is niet toegestaan de vermelding van auteursrecht of andere vermeldingen opgenomen in de Materialen opgehaald uit de Online Diensten te verwijderen of onduidelijker te maken.
1.7 Het is niet toegestaan informatie opgenomen in de Online Diensten of Materialen opgehaald uit de Online Diensten te gebruiken om te bepalen of consumenten in aanmerking komen voor (a) een krediet of verzekering voor personen, gezinnen of huishoudens; (b) een baan; of (c) een overheidsvergunning of uitkering.
1.8 Andere bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Materialen zijn uiteengezet in het toepasselijke prijsoverzicht, de Aanvullende Voorwaarden voor Specifieke Materialen, online beschrijvingen van bestanden, online kennisgevingen na selectie van bestanden en specifieke documenten die worden opgehaald uit de Online Diensten (gezamenlijk de “Aanvullende Voorwaarden”), die allemaal van toepassing zijn door verwijzing daarnaar in deze Algemene Voorwaarden.

2. Toegang tot diensten
2.1 Onder voorbehoud van artikel 2.2 hieronder hebben alleen personen die door de Nieuwe Bibliotheek zijn geïdentificeerd, recht op toegang tot en gebruik van de Online Diensten.
2.2 Het is niet toegestaan een identificatienummer te gebruiken voor toegang tot de Online Diensten vanuit een anderland dan waarvoor het was afgegeven.
2.3 Het toegekende identificatienummer kan uitgesloten zijn van toegang tot bepaalde Materialen die anders wel beschikbaar zijn via de Online Diensten.
2.4 Materialen en functionaliteiten kunnen worden toegevoegd of verwijderd van de Online Diensten en de Online Diensten kunnen anderszins gewijzigd worden zonder kennisgeving.

3. Beperkte garantie
3.1 LN verklaart en garandeert dat ze het recht en de bevoegdheid heeft om de Online Diensten en Materialen beschikbaar te stellen uit hoofde van deze Overeenkomst.
3.2 Behalve voorzover anders is bepaald in artikel 3.1, worden de Online Diensten en de Materialen aangeboden zoals ze (beschikbaar) zijn (op ‘as is’ en ‘as available’ basis) en LN c.q. de toeleveranciers van de Materialen wijzen alle garanties af, waaronder begrepen de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

4. Aansprakelijkheidsbeperking
4.1 Een Gedekte Partij (zoals hieronder gedefinieerd) is niet aansprakelijk voor verlies, letsel, claims, aansprakelijkheid of schade als gevolg van (a) fouten of onvolledigheden in de Online diensten of Materialen die beschikbaar of niet opgenomen zijn; (b) het niet beschikbaar zijn of de onderbreking van de Online Diensten of enige functionaliteit daarvan of enige Materialen; (c) gebruik van de Online Diensten of Materialen door de Abonnee (ongeacht of u hulp heeft gekregen van een Gedekte Partij bij het gebruik van de Diensten); (d) gebruik van enige apparatuur in verband met de Online Diensten; (e) de inhoud van Materialen; of (f) verzuim of vertraging in de nakoming buiten de redelijke macht van een Gedekte Partij.
4.2 Onder “Gedekte Partij” wordt verstaan (a) LN, aan haar gelieerde ondernemingen en enige functionaris, directeur, werknemer, freelancer, agent, rechtsopvolger of rechtsverkrijger van LN of aan haar gelieerde ondernemingen; en (b) derde partij leveranciers van Materialen, aan deze derde partijen gelieerde ondernemingen en enige functionaris, directeur, werknemer, freelancer, agent, rechtsopvolger of rechtsverkrijger van derde partij leveranciers van Materialen of aan deze derde partijen gelieerde ondernemingen.
4.3 De totale aansprakelijkheid van gedekte partijen in verband met enige andere claim voortvloeiend uit of verband houdend met de Online Diensten of de Materialen is beperkt tot het bedrag van de werkelijk geleden directe schade, exclusief winstderving of bedrijfsschade. Uw recht op schadevergoeding ter hoogte van dat bedrag zal in de plaats treden van alle overige rechtsmiddelen die u ter beschikking staan tegen enige gedekte partij.
4.4 De gedekte partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vergoeding van bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocatenkosten) verschuldigd, voortvloeiend uit of verband houdend met de Online Diensten, de Materialen of de niet nakoming van verplichtingen van enige gedekte partij, ongeacht of er sprake is van nalatigheid van enige gedekte partij.

5. Slotbepalingen
5.1 LN heeft het recht per direct de toegang tot de Online Diensten en het Materiaal van LN af te sluiten zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding indien u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van LN, of anderszins in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden.
5.2 Het nalaten door een der partijen of een derde partij leverancier van Materialen om enige bepaling hierin af te dwingen, vormt geen afstand van deze bepaling of het recht om naleving van de bepaling op een later moment af te dwingen.
5.3 Op uw gebruik van de Online diensten en Materialen is het Nederlands recht van toepassing.
5.4 Elke derde partij leverancier van Materialen heeft het recht deze bepalingen direct af te dwingen als derde begunstigde.
5.5 LN gebruikt verzamelde persoonsgegevens van Geautoriseerde Gebruikers om (a) toegang tot en gebruik van de Online diensten mogelijk te maken voor Geautoriseerde Gebruikers; (b) klanten ondersteuning te bieden, te factureren en voor vergelijkbare activiteiten gerelateerd aan de Online Diensten; en (c) Geautoriseerde Gebruikers op de hoogte te houden van producten, diensten, aanbiedingen en evenementen, en onze diensten te verbeteren. LN kan tevens persoonlijke gegevens van Geautoriseerde Gebruikers verstrekken aan derde partijen om Geautoriseerde Gebruikers via direct marketing aanbiedingen te doen die volgens LN interessant zouden kunnen zijn. Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten, diensten, aanbiedingen en evenementen kunt u dit schriftelijk melden bij LN.